Kontakty                   Dědictví v cizině                Dědic neznámého pobytu / neznámý dědic

 

 

                English     |     Česky  

       

 

Dědic neznámého pobytu / neznámý dědic  

Jednou z hlavních zásad českého dědického práva je pravidlo, že soukromý majetek má zůstat spíše v soukromých rukou než v rukou státu (princip individualistického pojetí dědického práva). Tato zásada byla ještě posílena v novém občanském zákoníku, který rozšířil okruh dědiců ze zákona (srovnej např. důvodovou zprávu k § 1475 o.z.).

Zkušenosti z praxe ukazují, že naplnění uvedené zásady může být v některých případech obtížné, neboť bydliště dědice není známo (často z důvodu pobytu v zahraničí) nebo nejsou k dispozici ani základní informace o okruh dědiců (neznámý dědic).

Naše kancelář disponuje sítí spolupracovníků po celém světě (např. Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko, Francie, Spojené království, Itálie, Švýcarsko, USA, Kanada, Austrálie), kteří se na dohledávání dědiců specializují. Jsme rovněž schopni asistovat při vyhledání dědiců v rámci České republiky.

Zapojení naší kanceláře (včetně zahraničních spolupracovníků) není pro český pozůstalostní soud (resp. notáře) ani pro pozůstalost samotnou spojeno s žádnými náklady (to mimo jiné znamená, že pokud je notáři některý dědic předem znám, nedochází v důsledku zapojení naší kanceláře ke snížení čistého hodnoty jeho dědického podílu).